ZMLUVNÉ PODMIENKY

Objednávka vo formáte xls k stiahnutiu: tu (Po stiahnutí a vypísaní ju pošlite späť ako prílohu.)

 

Nájomca: .................................................... Č.OP.: ............................................
Adresa / sídlo: .................................................... Tel. na vode: ............................................
Ďalší doklad: .........................................................................................................................


Uzatvárajú spolu túto zmluvu o nájme športového materiálu
Zapožičaný materiál: ........................kusy...........................
........................kusy...........................
........................kusy...........................
........................kusy...........................
........................kusy...........................
........................kusy...........................
........................kusy...........................
........................kusy...........................
........................kusy...........................
........................kusy..... ......................
........................kusy...........................

 

II. Počet dní zapožičania: ............................................................................................................................................
a) Nájomca prevezme materiál dňa...........................o............hodine, miesto..............................................................
Miesto prevzatia a vrátenia materiálu:...........................................................................................................................

b) Možnosť dopravy na rieku:
nájomca prevezme materiál dňa......................................o..................hodine, miesto.................................................
t.j. doprava Bratislava..................................................................................a späť, to je cca ..................................km.
Presné popísanie zrazu:...............................................................................................................................................

nájomca vráti materiál dňa......................................o..................hodine, miesto........................................................
t.j. doprava Bratislava..................................................................................a späť, to je cca ..................................km.
Presné popísanie zrazu:...............................................................................................................................................

V prípade nedodržania dohodnutého termínu vrátenia sa nájomca zaväzuje k úhrade cenového rozdielu podľa cenníka požičovného. V prípade uplynutia doby pre vrátenie sa tolerujú 2 hodiny a po uplynutí sa započíta ďalší deň.
III. Firma sa zaväzuje: odovzdať nájomcovi materiál bez zrejmých závad alebo poškodení, brániacich v jeho použití a to v stanovený čas na dohodnutom mieste.
IV. Povinnosť nájomcu: nájomca sa zaväzuje, že bude uvedený športový materiál používať k účelom k tomu určeným. Nájomca sa zaväzuje, že nebude so zapožičanými športovými loďami splavovať žiadne náročné úseky, ani žiadne hate, u ktorých je veľké riziko poškodenia. V prípade, že nájomca nevráti alebo úplne zničí prenajatý materiál je povinný uhradiť do 14 dní čiastku stanovenú cenníkom v bode VI. V prípade väčšieho poškodenia športového materiálu zaplatí nájomca úhradu vo výške, ktorú určí prenajímateľ bezprostredne pri vrátení požičaného materiálu.
V. Cenník požičovného je prílohou tejto zmluvy.

VI. Cenník s náhradou v prípade straty alebo úplného zničenia športového materiálu je prílohou tejto zmluvy.
VII. Storno podmienky: Ak zruší nájomca zmluvu v nižšie uvedených časových lehotách, firma vráti nasledujúcu čásť zaplatenej ceny:

Viac ako 15 dní pred 1 dňom požičania....80% ceny
14 - 10 dní pred 1 dňom požičania....50% ceny
9 - 5 dní pred 1 dňom požičania....25% ceny

Požičovňa môže pred 1 dňom požičania odstúpiť od zmluvy v prípade nezjazdnosti riek, t.j. vyhlásenia povodňovej aktivity na danej rieke, alebo v prípade veľmi nízkeho stavu hladiny. V danom prípade vráti 100% zaplatenej ceny.

VIII. Doprava na rieku 1 - 12 plavidiel 0,43,- €/km

IX. Začiatok platnosti zmluvy: Platnosť zmluvy nastáva obdržaním čiastky za zapožičanie športového materiálu prenajímateľom a podpísaním obomi účastníkmi.

X. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi za nájom športového materiálu predom v hotovosti, šekom na adresu prenajímateľa alebo v Tatra banke na účet číslo:2620 818 400/1100

XI. Ukončenie nájmu: Nájom sa končí dojednaným dátumom uvedeným v tejto zmluve. Nájomca je povinný športový materiál vrátiť do dátumu uvedenom v bode II. prenajímateľovi. V prípade nedodržania dohodnutého termínu vrátenia materiálu sa nájomca zaväzuje k úhrade cenového rozdielu podľa cenníka požičovného. V prípade uplynutí tejto doby po uplynutí tolerujeme 2 hodiny a po jeho úplynutí je započítaný ďaľší deň.

XII. Obe strany potvrdzujú svojim podpisom, že sú s podmienkami tejto zmluvy oboznámení a zaväzujú sa k jeho plneniu.

Nájomca uhradil firme zálohu za materiál v uvedený v tejto zmluve vo výške ..................,- €
Nájomca uhradil firme zálohu na dopravu podľa cenníka vo výške ...................................,- €
V Bratislave dňa ................... ....................................... .......................................
Prenajimateľ NájomcaNájomca je povinný vziať túto zmluvu k výdaju a vráteniu materiálu

1. Výdaj materiálu
Prevzal som tento materiál podľa bodu I. tejto zmluvy...........................................................................................................

Uvedený materiál som prevzal bez závad alebo poškodenia, brániaceho v jeho použití........................................ .......................................
Prenajimateľ Nájomca2. Vrátenie materiálu
Prevzal som tento materiál:
Chýba .....................................................................................................................................................................................
Závady, poškodenie:
...............................................................................................................................................................................................V Bratislave dňa ................... ....................................... .......................................
Prenajimateľ NájomcaKontakt:     Ambrus Ľudovít - +421 911 700 290     
e-mail:     ludoambrus@vodak.sk